Clubreglement

Reglement van Orde van de C.K.Z.

 

Artikel l

 

Verzekering

 

Elke boot dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid en de eigenaar hiervan dient elk jaar vóór 1 april een afschrift van de verzekeringspolis te zenden aan het secretariaat van de vereniging,

Postbus 223

1795 ZG, De COCKSDORP.

Indien hier geen afschrift is ontvangen dan heeft men geen recht op een ligplaats of recht tot uitvaren.

 

Artikel 2

 

Verplichtingen booteigenaar en stuurman

 

Elke stuurman/eigenaar dient:

 

1. Niet meer of minder personen aan boord te nemen dan voor de boot toegestaan en verantwoord is inverband met het richten onder normale omstandigheden.

 

2. Ten genoegen van het bestuur of een door haar benoemde commissie verplicht aan te tonen dat hijde zeilkunst voldoende machtig is, speciaal met betrekking tot: op- en aftuigen, zee kiezen enlanden, halzen en gijpen, ankeren en man overboord manoeuvre.

 

3. Te gehoorzamen aan het vaarreglement, de reglementen van de C.K.Z., de door of namens deK.N.W.V. gegeven seinen, vlaggen en andere daartoe dienende seinen. Verdere instructies van hetbestuur en/of daartoe aangestelde personen op te volgen voor zover zij niet strijdig zijn met enigreglement.

 

4. Als hij/zij uitvaart, de 'zeilkaart' op het daarvoor bestemde bord te hangen. Bij terugkomst dient de kaart weer in het bakje teruggelegd te worden.

 

5. Vanaf een half uur voor zonsondergang is het niet meer toegestaan uit te varen.

 

6. De boot binnen de afrastering op zijn eigen plaats te leggen en wel zodanig, dat geen last of schade aan anderen wordt berokkend. De boot dient dan zowel vóór als achter behoorlijk verankerd te worden. N.B. Indien de boot niet behoorlijk wordt verankerd heeft het bestuur het recht een boete van maximaal ? 200,- te vorderen!

 

7. Zee te kiezen of te landen binnen het daartoe aangewezen gedeelte, uitkijk te houden voor zwemmers en hengelaars en deze eventueel te waarschuwen.

 

8. De bewaakte stranden niet dichter te naderen dan tot 150 m1 uit de kust, behoudens overmacht en deaanwijzingen van de strandbewaking op te volgen.

 

9. Bij mist of zeedamp met zicht minder dan 500 m1 thuis te varen, te landen, te verankeren, met inachtneming van de daarvoor geldende seinen.

 

10. Alle opvarenden dienen zwemvesten en tenminste 1 noodsignaal op het lichaam te dragen.

 

11. Zich te onthouden van iedere aantasting van flora en fauna. In het bijzonder dienen de rustgebieden van zeehonden te worden gerespecteerd.

 

Artikel 3

 

Averij

 

Bij kapseizen, vollopen of averij dienen alle opvarenden bij het schip te blijven. Indien nodig gaat men voor anker. Kan men de zaak niet klaren dan probeert men de aandacht te trekken met alarmsignalen. In uiterste noodgevallen gebruikt men het noodsignaal.

 

Artikel 4

 

Berging

 

Hulp en berging zijn in principe gratis, behalve bij ernstige overtredingen en/of tekortkomingen, alsdan zal voor hulp en berging ? 100,- in rekening worden gebracht. Berging tijdens algemeen vaarverbod wordt verricht met het in rekening brengen van een extra bedrag van ? 100,- zodat in totaal ? 200,- verschuldigd is.

 

Artikel 5

 

Wangedrag

 

Voor wangedrag kan als bijkomende maatregel of los daarvan de ontheffing APV worden ingetrokken.

 

Artikel 6

 

Vlaggen en seinen

 

Vlaggen en of andere seinen welke opgehesen kunnen worden aan de vlaggenmast van de vereniging.

 

A. Verenigingswimpel: er wordt gezeild.

 

Artikel 7

 

Reclame

 

Zonder toestemming van het bestuur is het verboden op enigerlei wijze reclame te maken.

 

Artikel 8

 

Verenigingsterrein

 

Het verenigingterrein en clubgebouw zijn alleen toegankelijk voor leden en introducés.

 

Artikel 9

 

Opslag materiaal

 

Booteigenaren mogen ter opberging van hun inventaris van een door het bestuur aangewezen plaats gebruik

 

maken.

 

Artikel 10

 

Liggeld

 

Leden en passanten die hun boot via de weg of over het water aanvoeren en gebruik maken van het verenigingsterrein zijn havengeld verschuldigd, welk bedrag door het bestuur wordt vastgesteld. Passanten die een ligplaats claimen kunnen dit doen in overeenstemming met bet bestuur. Het bestuur bepaalt het aantal passanten en ligplaatsen die voor passanten beschikbaar zijn. In de periode die de passant aanwezig is wordt hij gezien als lid van de vereniging en heeft dus ook dezelfde rechten en plichten.

 

Artikel 11

 

Donateurs

 

Faciliteiten der donateurs:

 

a. Bijwonen van het door bestuur aan te wijzen evenementen en bijeenkomsten.

 

b. Beperkte mogelijkheden van toegang tot het verenigingsterrein en clubgebouw.

 

Artikel 12

 

Jeugdleden

 

Jeugdleden mogen alleen uitvaren indien er toezicht is van meerderjarige leden.