Statuten

 

Statuten

Artikel 1

Naam, zetel en duur

De vereniging draagt de naam: ?Cocksdorper Kust Zeilvereniging? (C.K.Z.) en is gevestigd op Texel.

Zij is opgericht op 18 Juni 1980 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2

Doel

Het doel van de vereniging is het bevorderen en beoefenen van de zeilsport aan de Nederlandse kust, binnen

de regelen van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Watersport Verenigingen (K.V.N.W.V.) en de

Nederlandse wet, speciaal in de wateren rond Texel.

Artikel 3

Middelen

Zij tracht bovenomschreven doel ondermeer te bereiken door:

a. De beschikking te krijgen en te behouden van een afgezet gedeelte van het strand, met opstallen,

alwaar afvaren en landen ongehinderd kan geschieden.

b. Het organiseren van wedstrijden voor eigen leden en leden van andere verenigingen zowel in

nationaal als internationaal verband met daarvoor in aanmerking komende schepen.

c. Alle andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 4

Lidmaatschap

De vereniging bestaat uit:

a. Gewone leden

b. Jeugd-leden

c. Ere-leden

d. Gezinsleden

Artikel 5

Leden

a. Gewone leden

Gewone leden zijn zij, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en die na schriftelijke aanmelding

bij het bestuur, als zodanig door de ledenvergadering zijn aangenomen en aan de werkzaamheden

van de vereniging deelnemen. Zij hebben stemrecht.

b. Jeugd-leden

Jeugd-leden zijn zij, die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt en de leeftijd van 17 jaar nog niet

hebben overschreden, en die na schriftelijke aanmelding bij het bestuur, als zodanig zijn

aangenomen en aan de werkzaamheden van de vereniging deelnemen. Zij hebben stemrecht.

c. Ere-leden

Ere-leden zijn zij, die uit hoofde van bijzondere verdiensten jegens de vereniging als zodanig door de

ledenvergadering worden benoemd op voordracht van het bestuur of ten minste 10 stemgerechtigde

leden. Zij hebben de zelfde rechten en plichten als gewone leden; zij betalen geen contributie

d. Gezinsleden

Gezinsleden zijn zij, die behoren tot een gezin van een gewoon lid en die de leeftijd van 18 jaar

hebben bereikt en die na schriftelijke aanmelding bij het bestuur, als zodanig door de

ledenvergadering zijn aangenomen en aan de werkzaamheden van de vereniging deelnemen. Zij

hebben stemrecht.

Artikel 6

Verantwoordelijkheid

Leden van de vereniging zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hetgeen zij zelf ondernemen en/of

nalaten en kunnen zonder toestemming van het bestuur de vereniging niet naar buiten vertegenwoordigen.

Artikel 7

Vervallen lidmaatschap

Het lidmaatschap vervalt door:

a. Overlijden.

b. Schriftelijke opzegging aan het bestuur tenminste 1 maand voor aanvang van het volgende

verenigingsjaar.

c. Niet voldoen aan de verplichting tot betaling van de contributie op de wijze als geregeld in het

huishoudelijke reglement.

d. Schriftelijke opzegging namens de vereniging; deze kan te allen tijde en zonder in achtneming

van een opzegtermijn geschieden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan

worden het lidmaatschap te laten voortduren.

e. Royement door het bestuur, ten gevolge van het doen of nalaten van handelingen en/of

gedragingen die strijdig zijn met enig reglement en/of belangen van de vereniging. Een royement

dient door de algemene ledenvergadering te worden bekrachtigd door tenminste drie/vierde der

geldig uitgebrachte stemmen. Tot aan het tijdstip van bedoelde vergadering kan het bestuur het

betrokken lid schorsen.

Artikel 8

Donateurs

Donateurs zijn zij, die jaarlijks een bedrag aan de vereniging schenken waarvan het minimum gelijk of

hoger dient te zijn, dan het bedrag vastgesteld in de algemene jaarvergadering.

Ook zij die een eenmalige gift in natura en/of geld ter beschikking stellen zijn donateurs.

De faciliteiten van donateurs worden jaarlijks door de algemene jaarvergadering vastgesteld.

Artikel 9

Rechten en verplichtingen

1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de leden het recht om van

de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken.

2. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de

algemene vergadering. Tevens kan de algemene vergadering besluiten dat bij de aanvang van het

lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt. Het bestuur kan gehele

of gedeeltelijke vrijstelling van betalen verlenen wanneer de omstandigheden volgens het uitsluitend

oordeel van het bestuur daartoe nopen.

3. Het bestuur bepaald op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen

moet worden voldaan.

4. Personen van wie het lidmaatschap aanvang heeft genomen of is geëindigd of die zijn geschorst, zijn

over een jaar, waarin de aanvang of het einde of de schorsing plaatsvindt, de contributie voor het

geheel verschuldigd, tenzij het bestuur het anders besluit.

Artikel 10

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf, doch steeds een oneven aantal, stemgerechtigde leden welke de

leeftijd van 21 jaar dienen te hebben bereikt. Zij worden gekozen door en uit de algemene ledenvergadering.

Schorsing en ontslag van bestuursleden geschiedt bij besluit van de algemene vergadering.

Artikel 11

Bestuursfuncties

De bestuursfuncties worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.

Artikel 12

Samenstelling bestuur

1. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het

bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten strekkende tot het kopen, vervreemden of

bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als

borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot

zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, dan na daartoe verkregen machtiging van

de algemene vergadering.

2. Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af, volgens door het bestuur op te maken rooster. Het

bestuur kan besluiten dat meer dan één bestuurslid jaarlijks aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn

terstond herkiesbaar tot een maximum van 2 ambtstermijnen.

3. Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie meteen na hun benoeming en nemen op het

rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in. De algemene vergadering kan voor de

aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen.

4. De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag eindigt

door verloop van die termijn.

5. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in schorsing als bestuurslid. Het

einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.

6. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.

7. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene vergadering gehouden ter

vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de eerstvolgende door

het bestuur voorgenomen algemene vergadering.

Artikel 13

Voorzitter / secretaris

1. De voorzitter bepaald waar en wanneer er een bestuursvergadering wordt gehouden. Hij is verplicht

iedereen bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.

2. De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen

op verzoek van tenminste twee bestuursleden.

3. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.

4. De secretaris houdt de notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst. De

notulen c.q. de besluitenlijst worden door het bestuur vastgesteld.

Artikel 14

Financiën

De benodigde geldmiddelen bestaan uit en worden verkregen door:

1. Contributie

2. Donaties

3. Schenkingen

4. Ander baten

Artikel l5

Vergaderingen

Tweemaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden, één daarvan is de algemene jaarvergadering

welke vóór uiterlijk één juli plaats vindt. De oproep voor een vergadering dient tenminste drie weken voor

de vergadering schriftelijk te worden verzonden.

Artikel 16

Buitengewone vergaderingen

Buitengewone vergaderingen worden gehouden indien het bestuur dit nodig acht, of indien door tenminste

tien stemgerechtigde leden schriftelijk met opgave van de te behandelen punten daarom aan het bestuur

wordt verzocht.

In het laatste geval dient het bestuur binnen drie weken na ontvangst van het verzoek de convocatie voor

bedoelde vergadering te verzenden.

Indien het bestuur binnen drie weken aan een zodanig verzoek geen gevolg geeft, zijn de verzoekers

bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan, daartoe het ledenregister te raadplegen, een agenda vast te

stellen en de voorzitter van de vergadering aan te wijzen.

Artikel 17

Stemmen

1. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

2. Stemmen geschiedt door handopsteken, persoonlijke mondelinge mededelingen tijdens afroepen van

namen van de presentielijst of schriftelijk, een en ander naar keuze van het bestuur en/of de

vergadering. Over personen wordt schriftelijk gestemd.

3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de

volstrekte meerheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die

de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, dan

beslist het lot.

Artikel 18

Huishoudelijk reglement.

Er bestaat een huishoudelijk reglement, dat wordt vastgesteld op de algemene jaarvergadering en dat geen

bepalingen mag bevatten welke strijdig zijn met de statuten. Wijzigingen zijn slechts mogelijk met

volstrekte meerderheid van stemmen.

Artikel 19

Reglement van Orde

Er bestaat een Reglement van Orde dat alle bepalingen bevat ten aanzien van:

Gebruik van accommodatie, veiligheidsmaatregelen met betrekking tot personen en boten en de technische

keuringseisen voor boten.

Wijzigingen en/of aanvullingen kunnen worden aangebracht met meerderheid van uitsluitend leden

bootbezitters op de algemene jaarvergadering of op een daartoe speciaal door het bestuur bijeengeroepen

vergadering. Het Reglement van Orde mag geen bepalingen bevatten welke strijdig zijn met de statuten.

Artikel 20

Statutenwijziging

1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een

meerderheid van ten- minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. In deze vergadering

moet tenminste de helft van de leden aanwezig zijn.

2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet de helft van

de leden aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan

tien minuten en niet later dan dertig dagen na de eerste.

In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een

meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

3. Een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk is opgenomen dient

met de convocaties voor de betrokken vergadering aan alle leden te worden toegezonden.

4. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 21

Ontbinding

1. Ontbinding van de vereniging kan slechts plaats vinden op een daartoe speciaal bijeengeroepen

vergadering waarbij tenminste twee/derde der stemgerechtigde leden aanwezig dient te zijn.

2. Het besluit tot ontbinding behoeft een meerderheid van tenminste drie/vierde der geldig uitgebrachte

stemmen. Bij niet voldoen aan het vereiste aantal leden ter vergadering kan na tenminste veertien

dagen daarna een op gelijke wijze bijeengeroepen vergadering met drie/vierde meerderheid der

geldig uitgebrachte stemmen tot ontbinding besluiten, ongeacht het aantal aanwezige leden.

3. In geval van ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit van de

algemene vergadering.

 

 

 

 

 

Huisregels

 

Artikel 1

 

Lidmaatschap

 

Om als lid, gezinslid of jeugdlid te worden toegelaten, dient men te voldoen aan artikel 5.1, 5.2, of 5.3 van

 

de statuten.

 

Aanmelding dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris met vermelding van naam, voornamen,

 

geboortedatum, adres, woonplaats en beroep. Na 1 of ten hoogste 4 weken krijgt de aanvrager bericht, dat

 

hij door het bestuur wel of niet voorlopig is toegelaten.

 

Na acceptatie door het bestuur blijven zij voorlopig lid tot aan de eerst volgende ledenvergadering.

 

Bij een eventuele weigering door het bestuur is beroep op de ledenvergadering mogelijk. De aangewezene

 

dient zich dan op die vergadering te vertegenwoordigen door een stemgerechtigd lid.

 

Bij een stemming is driekwart der geldig uitgebrachte stemmen beslissend. Het bestuur is niet verplicht de

 

reden aan te geven waarom ze in eerste instantie aanvrager weigert.

 

Artikel 2

 

Contributie

 

De contributie wordt op elke jaarvergadering vastgesteld. Hetzelfde geld voor het minimum van de donaties.

 

Bij het niet voldoen van de contributie, welke betaald dient te zijn uiterlijk 1 maand na het begin van elk

 

verenigingsjaar, volgt schriftelijk een aanmaning door de penningmeester.

 

Indien de betaling dan niet binnen 30 dagen volgt, kan ter beoordeling van het bestuur het betrokken lid van

 

de ledenlijst worden geschrapt.

 

Dit houdt in, dat hij geen gebruik kan maken van de rechten van het lidmaatschap en/of faciliteiten van de

 

vereniging.

 

Bij niet betalen van liggeld, een en ander, volgens de zelfde strekking als geschreven over contributie, kan

 

het bestuur een uitvaar verbod opleggen.

 

Artikel 3

 

Bestuursrooster

 

Het bestuur stelt een rooster op voor aftreden van de afzonderlijke bestuursleden. Dit rooster dient bekend

 

gemaakt te worden op de algemene jaarvergadering.

 

Artikel 4

 

Taken van het bestuur

 

Het bestuur heeft tot taak:

 

1. Handhaven van statuten, huishoudelijk reglement, reglement van orde.

 

2. Behartigen van verenigingsbelangen

 

3. Uitvoeren van besluiten van de algemene en andere ledenvergaderingen.

 

4. Beheer van gelden en materiaal van de vereniging. Zij kan commissies benoemen om zich te laten

 

bijstaan in haar werk en zij kan betaalde krachten aanstellen indien dit wenselijk of nodig geacht

 

wordt.

 

Artikel 5

 

Commissies

 

De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij mede ondertekent alle belangrijke stukken en

 

ziet toe op de uitvoering van de genomen besluiten.

 

Hij heeft het recht alle vergaderingen van commissies bij te wonen en heeft aldaar een adviserende stem.

 

1. Het bestuur kan commissies benoemen, om zich te laten bijstaan in haar werk. Een commissie moet

 

tenminste uit 3 personen bestaan. De kascommissie wordt echter gekozen door de ledenvergadering.

 

2. Het bestuur stelt in overleg met de commissie de taakomschrijving vast, waaraan de commissie zich

 

bij uitvoering van haar taak dient te houden.

 

3. Iedere commissie benoemt uit haar leden een voorman, die het contact met het bestuur onderhoudt.

 

4. De commissies hebben binnen de taakomschrijving een zekere vrijheid van handelen. Het bestuur

 

kan te allen tijde ingrijpen.

 

5. De commissies zijn verantwoording schuldig aan het bestuur; het bestuur is aan de ledenvergadering

 

verantwoording schuldig wat betreft de werkzaamheden van de commissies.

 

6. Ontbinding van commissies geschiedt door het bestuur.

 

Artikel 6

 

Secretaris

 

De secretaris is belast met alle correspondentie van de vereniging, hij houdt afschriften van alle stukken

 

en/of brieven, houdt de ledenlijst bij en notuleert alle vergaderingen. Hij zorgt voor het uitschrijven van de

 

vergaderingen en stelt het jaarverslag op.

 

Artikel 7

 

Penningmeester

 

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en houdt daarvan de boekhouding bij. Hij stelt het

 

financiële jaaroverzicht samen en maakt de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar.

 

Voor uitgaven boven ? 250,- behoeft hij de goedkeuring van het dagelijkse bestuur.

 

Voor uitgaven boven ? 500,- behoeft hij de goedkeuring van het gehele bestuur.

 

Voor uitgaven boven ? 1000,- behoeft hij tevens toestemming van de ledenvergadering.

 

De gelden van de vereniging dienen met uitzondering van ? 250,- kontanten voor directe uitgaven,

 

gedeponeerd te zijn bij een rentegevende bankinstelling, terwijl verder voor directe uitgaven een bedrag van

 

max. ? 250,- op de giro mag blijven staan. De penningmeester is verantwoordelijk voor het innen van de

 

contributie zoals omschreven in art.2 van het huishoudelijke reglement.

 

De bestuursleden en leden van de kascommissie hebben te allen tijde, zowel alleen als gezamenlijk, het

 

recht van inzage der bescheiden en geldmiddelen zij dienen echter binnen 14 dagen na deze inzage een

 

schriftelijk verslag uit te brengen aan de voorzitter, secretaris en de penningmeester.

 

Artikel 8

 

Kascontrolecommissie

 

De kascontrolecommissie wordt gekozen op de algemene jaarvergadering en bestaat uit minstens 2

 

stemgerechtigde meerderjarige leden.

 

Zij heeft tot taak het controleren van de boekhouding en de geldmiddelen van de vereniging.

 

Zij brengt op de algemene jaarvergadering een schriftelijk ondertekend rapport uit over haar bevindingen.

 

Artikel 9

 

Opstellen jaarvergaderingagenda

 

De agenda van de algemene jaarvergadering dient onder meer de volgende punten te bevatten:

 

§  ingekomen stukken

 

§  Notulen van de vorige vergadering

 

§  Jaarverslag secretaris

 

§  Financieel jaaroverzicht penningmeester

 

§  Rapport kascontrolecommissie

 

§  Begroting komend verenigingsjaar

 

§  Vaststelling contributie en minimum donatie

 

§  Vaststelling huishoudelijk reglement

 

§  Vaststelling reglement van orde

 

§  Verkiezing bestuursleden

 

§  Verkiezing kascontrolecommissie

 

§  Rondvraag

 

Ingezonden voorstellen worden geacht op de agenda te staan indien zij minstens twee weken voor de

 

aanvang van de vergadering bij de secretaris zijn ingediend.

 

Artikel 10

 

Stemmen

 

Onverminderd hetgeen in statuten en huishoudelijk reglement reeds hierover is bepaald, geldt, dat bij

 

stemmen een volstrekte meerderheid dient te worden gehaald. Bij staken van de stemmen vindt

 

herstemming plaats. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het bestuur.

 

Artikel 11

 

Bestuursvergaderingen

 

Vergaderingen van bestuur of dagelijks bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter, zo dikwijls hij

 

dat nodig acht. Tot bijeenroepen is hij verplicht, indien 2 of meer bestuursleden hem daarom verzoeken.

 

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

 

Artikel 12

 

Notulen

 

Tijdens een vergadering dienen de notulen van de vorige overeenkomstige vergadering te worden

 

goedgekeurd en daarna door de voorzitter te worden gearresteerd.

 

Artikel 13

 

Vlag en embleem

 

Zowel vlag als embleem zijn gedeponeerd bij de secretaris.

 

Artikel 14

 

Wijzigingen en aanvullingen huishoudelijke reglement

 

Wijzigingen van en aanvullingen op het huishoudelijke reglement kunnen worden voorgesteld door het

 

bestuur of minstens 10 stemgerechtigde leden, die dat voorstel minstens 14 dagen voor de algemene

 

ledenvergadering dienen in te zenden aan het bestuur. Voorstellen tot wijziging en/of aanvulling dienen

 

geheel omschreven op de convocatie te worden vermeld.

 

Artikel 15

 

Nieuwe bestuursleden

 

Voordracht van nieuwe bestuursleden dient,ondertekend door minstens 5 stemgerechtigde leden, tenminste

 

voor de vergadering ingediend te worden aan het zitting hebbend bestuur. Tevens dient een bereidverklaring

 

van betrokken kandidaat te worden meegezonden.

 

Artikel 16

 

Aansprakelijkheid bestuur

 

Het bestuur dan wel door het bestuur aangewezen personen is/zijn gerechtigd in bijzondere omstandigheden

 

op het strand liggende catamarans te verplaatsen of in nood geraakte catamarans te bergen of in veiligheid te

 

brengen.

 

Deze handelingen zullen steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verricht.

 

Mocht er desondanks toch schade bij een dergelijke actie ontstaan dan is/zijn het bestuur, dan wel de

 

daarvoor door het bestuur aangewezen personen, daar niet voor aansprakelijk.

 

Artikel 17

 

Slotbepalingen

 

In alle gevallen waarin statuten, huishoudelijk reglement of het reglement van orde met de keuringseisen

 

van boten niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Deze beslissing geldt tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.